Produktové obchodní podmínky – kupní smlouva

Tyto obchodní podmínky vydává společnost Nastav.it s.r.o., se sídlem Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno, přičemž tyto upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy

(dále jen „Obchodní podmínky“)

(Prodávající a Zákazník také jako „Smluvní strany”)

I. Definice

„Portál Prodávajícího“ znamená webové prostředí, které je dostupné v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.firemniajtaci.cz, jehož hlavní funkcí je zobrazení, prezentace a objednání služeb Zákazníkem;

„Kupní smlouva” znamená smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”), uzavřenou mezi Prodávajícím a Zákazníkem

„Prodávající“ znamená obchodní společnost Nastav.it s.r.o., IČ: 047 21 411, se sídlem Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91570;

„Zákazník“ znamená podnikatele, který užívá Portál Poskytovatele;

„Zboží” znamená věc zejména z oblasti výpočetní techniky a informačních technologií, která je předmětem koupě;

II. Proces uzavření Kupní smlouvy

  1. Prodávající prostřednictvím Portálu Prodávajícího nabízí Zákazníkům uzavření Kupní smlouvy.
  2. Zákazník prostřednictvím Portálu Prodávajícího, telefonu, e-mailu, osobně či jiným způsobem doručí Prodávajícímu poptávku na uzavření Kupní smlouvy, v níž uvede zejména své identifikační údaje, kontaktní údaje, Zboží, o které má zájem, místo na které má být Zboží dodáno (dále jen „Poptávka”). Poptávka, která neobsahuje veškeré údaje uvedené v tomto odstavci je pro účely těchto obchodních podmínek také Poptávkou.
  3. Na základě Poptávky Prodávající zpracuje pro Zákazníka nabídku, ve které vyspecifikuje Zboží, které má být předmětem koupě, Kupní cenu, způsob dopravy Zboží a náklady na dopravu a případně zda Zákazník současně uzavírá Smlouvu o členství dle Podmínek o členství Prodávajícího (dále jen „Návrh”). Návrh Prodávající Zákazníkovi doručí prostřednictvím interaktivního formuláře jej Zákazníkovi předloží. Zákazník následně Návrh potvrdí (přijme) způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.
  4. V případě, kdy mezi Zákazníkem a Prodávajícím proběhne další jednání ohledně ujednání obsahu Kupní smlouvy, je konečným návrhem na uzavření Kupní smlouvy návrh Prodávajícího, který bezprostředně předchází bezvýhradnímu přijetí ze strany Zákazníka (dále jen „Konečný návrh”), tj. Zákazník na tento Konečný návrh již nebude reagovat protinávrhem, a to ani s nepatrnými odchylkami, a Konečný návrh přijme způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách (viz dále).
  5. Za bezvýhradné přijetí Návrhu či Konečného návrhu na uzavření Kupní smlouvy podle těchto obchodní podmínek ze strany Zákazníka se považuje podepsání Návrhu nebo Konečného návrhu elektronickým podpisem v podpisovém poli na přenosném elektronickém zařízení – tabletu Prodávajícího, dálkově elektronicky prostřednictvím aplikace Signi, e-mailem, dálkově prostřednictvím potvrzení v interaktivním formuláři na Portálu Prodávajícího případně osobně. Bezvýhradným přijetím Návrhu nebo Konečného návrhu podle těchto obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
  6. Takto uzavřenou Kupní smlouvu zašle Prodávající Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka. Zároveň s Kupní smlouvou Prodávající Zákazníkovi zašle aktuální znění Obchodních podmínek a Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
  7. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající bude jakékoliv jím poskytnuté údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

III. Kupní smlouva

Obecné informace

  1. Předmětem Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího odevzdat Zboží a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a tomu odpovídající závazek Zákazníka v souladu s Kupní smlouvou věc převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu a další sjednané náklady spojené s dodáním Zboží.
  2. K uzavření Kupní smlouvy může dojít způsoby uvedenými v čl. II těchto obchodních podmínek.

Kupní cena

  1. Kupní cena je sjednána individuálně v Kupní smlouvě. Kupní cena nezahrnuje náklady spojené s dodáním Zboží, není-li v Kupní smlouvě uvedeno jinak.
  2. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.
  3. V případě, že v období po uzavření Kupní smlouvy a před jejím splněním dojde ke zvýšení nákladů Prodávajícího na obstarání Zboží u dodavatele, dovozce nebo výrobce, a to v důsledku navýšení kupní ceny Zboží požadované ze strany dodavatele, dovozce nebo výrobce např. z důvodů zvýšení výrobních nákladů, je Prodávající oprávněn kupní cenu za Zboží navýšit o částku odpovídající rozdílu mezi navýšenou kupní cenou dodavatele, dovozce nebo výrobce a původní kupní cenou dodavatele, dovozce nebo výrobce. Navýšení kupní ceny je Prodávající povinen oznámit Zákazníkovi elektronicky na e-mail uvedený v Návrhu či Konečném návrhu.

Dodání a předání Zboží

  1. Způsob dodání je oprávněn zvolit Prodávající. V případě, že Prodávající nabídne Zákazníkovi více způsobů dodání, je Zákazník oprávněn zvolit si z nabízených způsobů.
  2. Prodávající není povinen Zákazníkovi Zboží odevzdat před uhrazením Kupní ceny a nákladů spojených s dodáním Zboží v plné výši.
  3. Zákazník má povinnost dohodnutým způsobem Zboží převzít. V případě, že Zákazník dohodnutým způsobem Zboží nepřevezme a v důsledku toho vzniknou Prodávajícímu další náklady v souvislosti s dodáním Zboží, např. náklady účtované dopravcem za navrácení Zboží Prodávajícímu nebo náklady na opětovné dodání Zboží Zákazníkovi, je Zákazník povinen tyto náklady na výzvu Prodávajícímu uhradit.
  4. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci. V případě, kdy Prodávající nemá povinnost věc odeslat, přechází nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka okamžikem, kdy mu Prodávající oznámí, že je Zboží připraveno k převzetí.
  5. Vlastnického právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží, vyjma případů kdy v okamžiku převzetí Zboží Zákazník neuhradil kupní cenu nebo náklady spojené s dodáním Zboží nebo jejich část. V takovém případě má Prodávající ke Zboží výhradu vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 2132 Občanského zákoníku až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny a nákladů spojených s dodáním Zboží.
  6. V případě Kupní smlouvy s mezinárodním prvkem si Smluvní strany sjednávají dodací doložku EXW INCOTERMS 2020.

Dodací doba

  1. Dodací doba Zboží je sjednána individuálně v Kupní smlouvě.
  2. Prodávající je oprávněn prodloužit sjednanou dodací dobu až o 90 pracovních dní. O prodloužení dodací doby informuje Prodávající Zákazníka elektronicky na e-mail uvedený v Návrhu či Konečném návrhu.

IV. Práva Zákazníka z vadného plnění

Práva z vadného plnění

  1. Prodávající je povinen odevzdat Zboží s ujednanými vlastnostmi v souladu s Kupní smlouvou.
  2. Neodevzdá-li Prodávající Zboží s ujednanými vlastnostmi v souladu s Kupní smlouvou vznikají Uživateli nároky z vadného plnění.
  3. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu způsobil sám či ji způsobila třetí osoba, např. zásahem do Zboží, a pokud je vada Zboží způsobena okolnostmi vzniklými až po přechodu nebezpečí škody na Zboží.
  4. Smluvní strany vylučují užítí ustanovení § 2108 Občanského zákoníku.
  5. Má-li Zboží vadu, je Zákazník oprávněn po Prodávajícím požadovat:
    • odstranění vady;
    • přiměřenou slevu z Kupní ceny, není-li možné vadu odstranit, nebo v případě, kdy Prodávající nezjedná nápravu do 90 dní ode dne vytknutí vady za předpokladu, že bylo takové vytknutí oprávněné.

Postup při uplatnění práva z vadného plnění

  1. Zákazník je povinen provést prohlídku Zboží ihned při jeho převzetí. Pokud Zákazník nesplní svoji povinnost dle předchozí věty tohoto odstavce, nebo neučiní oznámení o vadách bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozvěděl nebo měl dozvědět, jeho nárok na uplatnění práv z vadného plnění zaniká.
  2. Zákazník je povinen vady skryté vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců od okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci.
  3. Zákazník je povinen vady oznámit elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího [email protected]. Zákazník je povinen v oznámení o vadách popsat vadu Zboží a její projevy. Zákazník je povinen za účelem posouzení oprávněnosti nároku a případného odstranění vady poskytnout Prodávajícímu součinnost, zejména odevzdat Zboží v provozovně Prodávajícího a není-li odevzdání možné zajistit Prodávajícímu přístup ke Zboží v požadovaném termínu.
  4. V případě, že bude nárok posouzen jako neoprávněný, je Prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s posouzením na místě, a Zákazník je povinen mu tyto na jeho výzvu uhradit.
  5. Prodávající je povinen vyřídit práva z vadného plnění do 90 dnů ode dne řádného vytknutí vady, avšak pouze za předpokladu, že Zákazník vytknul vadu oprávněně. V případě, že se jedná o neoprávněné vytknutí vady, vyrozumí Prodávající o neoprávněném vytknutí vad Zákazníka nejpozději 20 dnů ode dne, kdy se o neoprávněnosti vytknutí dozvěděl. V případě, že k odstranění vady třeba dodání nové části Zboží, prodlužuje se doba pro vyřízení práva z vadného plnění o dobu potřebnou k dodání noví části Zboží.

V. Zánik Kupní smlouvy

  1. Zákazník je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

VI. Zpracování a ochrana osobních údajů

  1. Zpracování a ochrana osobních údajů Zákazníka se řídí dokumentem Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

VII. Ostatní ujednání

  1. Veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Zákazníkem bude probíhat e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím chatu na Portálu Prodávajícího. Bude-li třeba doručit písemnost zakládající zánik Kupní smlouvy, pak se tato doručuje Prodávajícímu na adresu sídla a Zákazníkovi na adresu uvedenou uživatelském účtu. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem jejího doručení, marným uplynutím lhůty k jejímu převzetí a nebo odmítnutím jejího převzetí.
  2. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku podle ustanovení § 2913 Občanského zákoníku se budou pro účely těchto obchodních podmínek a Kupní smlouvy považovat též legislativní opatření vlády, v důsledku kterého jedné či druhé straně bude objektivně znemožněno, případně podstatně ztíženo plnění Kupní smlouvy.
  3. Zákazník na sebe přejímá v souladu s § 1765 odst. 2 nebezpečí změny okolností.
  4. Při uzavření Kupní smlouvy dochází k registraci Zákazníka a vytvoření uživatelského účtu Zákazníka na Portálu provozovatele. Zákazník uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s registrací a vytvořením uživatelského účtu. Zákazník je oprávněn měnit ve svém uživatelském účtu kontaktní a identifikační údaje, tyto údaje se zavazuje Zákazník udržovat aktuální. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající bude jakékoliv jím poskytnuté údaje nebo údaje uvedené v uživatelském účtu důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
  5. V případě rozporu mezi Kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, má přednost ujednání Kupní smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. Nařízení č. 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Nařízení Řím I“) Smluvní strany prohlašují, že zvolily rozhodným právem pro Kupní smlouvu a tyto obchodní podmínky právo české, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. 6 Nařízení Řím I. týkající se spotřebitelských smluv.
  2. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z Kupní smlouvy a Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z Kupní smlouvy v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy. Pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem Smluvní strany sjednávají, v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Nařízení Brusel I bis”), výlučnou příslušnost Městského soudu v Brně pro rozhodování veškerých budoucích sporů z Kupní smlouvy a Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. Touto volbou není dotčen čl. 17 a čl. 18 Nařízení Brusel I bis týkající se spotřebitelských smluv.
  3. Je-li některé ustanovení Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Za písemnou formou se pro účely změn Kupní smlouvy se považuje také e-mailová komunikace. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro jakékoliv dvoustranné ujednání mezi Smluvními stranami, které potřebuje podpis obou Smluvních stran, je písemná forma dodržena i tehdy, je-li takové ujednání podepsáno Smluvními stranami elektronicky přes aplikaci Signi.
  4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2022.
  5. Tyto obchodní podmínky je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek pozdějších.
  6. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

60 minut konzultace zdarma

Hledáte parťáka pro konzultaci IT projektu?

Pojďme na to